Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van Buiddocs.com en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website aan u wordt/worden aangeboden.

1.2 Door het bezoek en gebruik van Buiddocs.com stemt u in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of anderszins aangepast door Buiddocs.com. De gewijzigde of aangepaste voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op Buiddocs.com. Gebruikers van Buiddocs.com worden geadviseerd om regelmatig de voorwaarden te lezen voor eventuele wijzigingen.

Artikel 2. Aanmelding en registratie

2.1 Bij aanmelding als full-service-lid van Buiddocs.com ontvangt u een e-mail met instructies hoe u een strikt persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het full-service-ledengedeelte van onze website. U moet uw inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. U mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

2.2 Voor sommige gedeeltes van Buiddocs.com geldt dat u geen inhoudelijke bijdrage kunt plaatsen op de website(s), als u niet eerst hebt geregistreerd en ingelogd bent.

2.3 Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens, als bedoeld in artikel 2.1, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, dient u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Telefonisch:
 • E-mail: via info@builddocs.info
 • Online: via ….

Artikel 3. Gedragsregels

3.1 U mag de website(s) alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De website(s) staan tevens open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van rechtstreeks tot die ondernemingen gerichte bijdragen. Een bijdrage van een deelnemer geeft uitsluitend de mening van deze deelnemer weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van de Buiddocs.com.

3.2 Buiddocs.com beheert de websites. Wij kunnen bijdragen van deelnemers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden controleren. Wij controleren, al naar gelang de inhoud van de bijdrage:

 • Voorafgaand aan plaatsing
 • Steekproefsgewijze na plaatsing
 • Achteraf op basis van klachten

3.3 U mag op Buiddocs.com geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan zijn tevens:

 • het plaatsen van commerciële boodschappen;
 • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
 • discriminerende of beledigende commentaren;
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert;
 • het zich voordoen als een andere persoon;
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe;
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.

3.4 U mag geen teksten op Buiddocs.com plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken. U mag wel de bron zelf noemen, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website. Ook mag u een beknopt citaat uit uw bron plaatsen.

3.5 Buiddocs.com behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen deelnemers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, uitsluiten van verder gebruik van de website(s).

3.6 Voor alle overige gedragsregels dient verwijst Buiddocs.com naar de ‘Community Richtlijnen’.

Artikel 4. Inhoud website

4.1 Buiddocs.com heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Buiddocs.com garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

4.2 Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en informatie

5.1 Op bepaalde onderdelen van Buiddocs.com kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Buiddocs.com behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

5.2 De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden aangeboden en behelst geen adviezen of aanbevelingen. Buiddocs.com zal naar alle redelijkheid de informatie op Buiddocs.com en de inhoud ervan juist en actueel houden, maar geeft geen garantie dat de informatie op Buiddocs.com vrij zijn van fouten. Tevens geeft Buiddocs.com geen garantie dat de website vrij is van defecten, malware, virussen. Tot slot geeft Buiddocs.com geen garantie dat de informatie op Buiddocs.com, volledig en actueel is.

5.3 Buiddocs.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) Buiddocs.com, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of enige vorm van onjuistheid of ontoereikendheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het resultaat is van enige vorm van bewust wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van Buiddocs.com of diens leidinggevende medewerkers.

5.4 Buiddocs.com kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Buiddocs.com verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Buiddocs.com is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Buiddocs.com, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

6.2 U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde ‘copyright-vermelding’ in alle kopieën op te nemen: Copyright Buiddocs.com alle rechten voorbehouden.

6.3 Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).
6.4 Buiddocs.com maakt gebruik van een auteursrechten klachten procedure. Voor deze procedure raden wij u aan ons ‘auteursrechtenbeleid’ te raadplegen.

Artikel 7. Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze ‘privacyverklaring’ goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.