Builddocs maakt bouwen eenvoudig en begrijpelijk voor iedereen!

In deze checklist

KlussenKlussen

Werken met steigers (compleet voorbeeld)

Elk jaar vinden er door heel Nederland een aantal serieuze ongevallen plaats met steigers. Helaas, betreft het vaak ongevallen met ernstig letsel of zelfs met een dodelijke afloop. Zorg er dan ook voor dat je zo veilig mogelijk werkt met steigers.

Ongelukken met steigers kunnen bijna altijd in één van deze vier categorieën geplaatst worden:

  • een val van hoogte
  • een ingestorte steiger
  • getroffen worden door vallende voorwerpen
  • of elektrocutie.

 

In Nederland wordt de wetgeving rondom steigers en veilig werken op hoogte (Arbobesluit 7.34 en 3.16) aangevuld met de Richtlijn Steigers. De Richtlijn Steigers wordt door de Arbeidsinspectie gezien als stand van de techniek voor steigers en werken op hoogte, ze gebruikt deze dan ook in haar handhaving.

Kennis

Alle personen die werken op hoogte met of op een steiger moeten de gevaren van hun werkomgeving kennen en weten hoe risico’s te vermijden.

Je moet in staat zijn gevaren te herkennen die geassocieerd zijn met het werken op een steiger. Zoals valgevaren en het gevaar van vallende objecten.

Je moet de veiligheidsprocedures begrijpen om de gevaren te minimaliseren.

Wanneer je een steiger huurt, laat je dan instrueren over het gepaste gebruik van steigers.

En laat je instrueren over de gepaste omgang met materialen op een steiger.

Je moet de maximale belasting van de steiger weten en in acht nemen.

Installatie onder toezicht

De steiger moet worden opgebouwd, afgebroken of veranderd onder leiding van een getrainde professional, bijvoorbeeld de toezichthouder steigerbouw.

Installatie moet altijd gebeuren in overeenstemming met de aangeraden procedures van de fabrikant. Steigerelementen van verschillende fabrikanten mogen niet met elkaar gemixt worden!

Een onvolledige steiger moet duidelijk worden afgesloten met bijvoorbeeld een waarschuwing dat de steiger niet mag worden gebruikt.

Stabiliteit en veiligheid

Zorg ervoor dat de steiger recht en vast staat. Zorg allereerst dat de steiger stabiel kan staan, plaats steigerbasisplaten en voetsteunen stevig op de grond en blokkeer de steigerwielen (indien van toepassing) wanneer in gebruik.

Als de steiger opgebouwd is, bevestig deze dan aan het gebouw of zorg ervoor dat deze goed is gestut om beweging te voorkomen.  Verplaats nooit een mobiele steiger wanneer deze in gebruik is!

Bescherming

Elke steiger, bordes en galerij moet een goede leuning en kantplanken hebben. Installeer leuningwerk en kantplanken op de steiger, om jezelf te beschermen tegen valgevaren en om te zorgen dat er geen objecten naar beneden kunnen vallen.

Steigers dienen altijd aan de binnenkant beklommen te worden.

Ingeroeste of gedeukte buizen zijn niet te vertrouwen.

De steiger moet over de volle breedte worden geschoord en van voldoende verankeringen zijn voorzien.

De steiger moet op een stevige ondergrond en steunvlak staan. Indien de voetplaten op een metalen vlak geplaatst worden, dient tussen de metalen vlakken hout te worden aangebracht.

Leg de vloer vol en zorg dat de steigerplanken niet kunnen bewegen.

Kleine veranderingen aan de steiger kunnen grote ongelukken veroorzaken.

Laat geen materiaal of gereedschap rondslingeren, dit voorkomt struikelen en het omlaag vallen hiervan op beneden werkende personen.

Belast de vloerplanken niet overmatig. verdeel eventeel de belasting over de werkvloer.

Verschaf een veilige toegang tot werkplatformen via een intern toegankelijke trap, een ingebouwde ladder of een vaste ladder. Ga niet klimmen op de delen van het frame die niet bedoeld zijn voor klimmen, zoals de diagonaal.

Zorg ervoor dat je geen materialen of ladders gebruikt om meer werkhoogte te creëren op een steiger. Als een bepaald werkgebied niet kan worden bereikt, zorg dan dat de steiger hoger opgebouwd wordt.

Controle voor gebruik

Steigers moeten voor gebruik, en na elk incident dat de stabiliteit zou kunnen hebben beschadigd, goed worden geïnspecteerd. Regelmatige inspectie is met name van belang wanneer een steiger lange tijd op dezelfde plek staat.

Controleer de basis om te zien of de steiger recht en stabiel staat.

Controleer de voetspindels, staanders, diagonalen en liggers.

Controleer de metalen componenten op verbuigingen, scheuren, corrosie, roest etc.

Controleer of de vlonders dicht bij elkaar liggen en goed zijn vastgezet.

Controleer of leuningen en kantplanken veilig zijn geïnstalleerd.

Als er tijdens een inspectie een probleem wordt gesignaleerd, ga dan niet de steiger op en dien je ook anderen de toegang tot de steiger te weigeren en moet de steiger zo snel mogelijk worden gerepareerd of vervangen.

Pas op voor elektriciteitskabels

Steigers moeten geaard zijn als er zich "op, langs, aan of boven de steiger elektrische kabels of leidingen bevinden die verbonden kunnen zijn met een onder spanning staand elektriciteitsnet.” (Arbowet) Hoogspanningskabels vormen een groot risico, probeer hier rekening mee te houden bij het opbouwen van een steiger. Als er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij hoogspanningskabels of bij bovenleidingen van trams of treinen, zorg er dan voor dat deze niet meer onder spanning staan.

Gebruik geschikte Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM)

In sommige situaties, wanneer je op een steiger werkt moet je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, zoals een harnas en een vanglijn. De PBM zorgen ervoor dat een val wordt gestopt mocht deze optreden.

Het dragen van PBM als valbeveiligingsoplossing is alleen toegestaan als een risico-inventarisatie en evaluatie aantoonbaar kan maken dat collectieve valbeveiliging geen optie is.

Jij en alle personen die op of in de buurt van een steiger werken moeten een veiligheidshelm dragen en beschermende schoenen met anti slip zolen aan hebben.

Opgeruimde werkplek

Laat geen gereedschap of bouwmaterialen liggen op de steiger, al helemaal niet aan het einde van de werkdag. Ruim rommel onmiddellijk op.

Zorg ervoor dat gereedschap of ander materiaal niet naar beneden kan vallen en dat niemand er overheen kan struikelen.

Niet overbelasten

Overbelasting is vaak de oorzaak van een ingestorte steiger. Houdt rekening met de maximale belasting van de steiger en zorg dat deze niet wordt overschreden. Zorg er ook voor dat de belasting verdeeld wordt over de steiger, zodat een kant niet zwaarder belast wordt dan de ander.

Weersverwachting

Wanneer er gewerkt wordt op hoogte moet de weersvoorspelling in de gaten gehouden worden. Werk niet op een steiger als de weersomstandigheden het oppervlakte glad maken, of als er een harde wind staat.

Als een steiger correct is geplaatst en vastgezet zal de wind geen groot effect hebben op de materialen, maar de wind kan er wel toe leiden dat werknemers hun balans verliezen.

Gebruik je gezonde verstand

Offer veiligheid niet op voor snelheid. Wanneer er gewerkt wordt op een steiger moeten werkzaamheden niet gehaast worden uitgevoerd. Staand op een steiger moet behoedzaam bewogen worden zodat geen gevaar ontstaat. Zelfs met beschermende maatregelen werk je nog steeds op hoogte en is het risico op een val altijd aanwezig. Houd jezelf en andere personen veilig door voorzichtig te zijn.

Was dit nuttig?

Klik op één van de knoppen om deze pagina te beoordelen. Jouw keuze kan niet ongedaan worden gemaakt, maar je kunt op elk moment van gedachten veranderen.

Gerelateerde checklists

Opstellen van ladder of trap
Gebruik van ladders
Werken op daken
Gehoorbescherming
Hoofdbescherming
Hand- en armbescherming